Presentació

El departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) és interdisciplinari, agrupant la disciplina de la ciència, gestió i enginyeria dels serveis (Service Science, Management and Engineering, SSME) i les disciplines informàtiques dels sistemes d'informació i tecnologia de la informació. El departament posa l'èmfasi en la part que és comuna a aquestes disciplines.

El departament fou creat el dia 26 de novembre del 2009. Ara per ara, és un dels dos departaments més joves de la nostra universitat. El departament es va formar a partir del grup de sistemes d'informació de la UPC, amb l'encàrrec de generar les iniciatives docents, de recerca i de transferència tecnològica necessàries per incorporar per la via dels sistemes d'informació la SSME a la UPC

Actualment està integrat per uns 30 professors i uns 10 becaris, i compta amb el suport del personal administratiu i tècnics informàtics de la Unitat de Gestió dels Departaments LSI-ESSI.

El departament participa en la docència de l'Enginyeria Infomàtica i del Grau d'Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). També participa en la docència del Màster de Tecnologies de la Informació de la FIB i en el Màster i programa de Doctorat de Computació del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Les línies de recerca actuals del departament són les corresponents als dos grups de recerca de la UPC anomenats GESSI (Grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis) i MPI (Modelització i Processament d'Informació).

La disciplina de la SSME és molt jove i la seva relació amb els sistemes d'informació obre un ventall de possibilitats de recerca i de docència que encara no estan prou ben explorats. En aquesta línia, el departament organitza un seminari amb l'objectiu de promoure l'estudi i el debat dels temes de caràcter científic, tècnic, docent o social del seu camp científic d'actuació.